<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d38896982\x26blogName\x3dZONE+CeRAmica\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zone-ceramica.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zone-ceramica.blogspot.com/\x26vt\x3d4983237278707184208', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

CURS DE TERRES SIGIL•LADES I DECORACIÓ AMB FUM

miércoles, junio 06, 2007


pieza cerámica de Miguel Molet,


CURS DE TERRES SIGIL•LADES I DECORACIÓ AMB FUM
Prof. Ramon Fort
Del 25 al 29 de Juny.

Objectius:
Dotar a l'alumne d'uns coneixements per tal de que amb una tècnica
senzilla i abastable pugui decorar la superfície d'una peça ceràmica
amb uns resultats sovint sorprenents i sempre atractius.

Programa:
Selecció d'argiles i elaboració de les sigil•lades, col•loració de
les mateixes i aplicació sobre les peces, tècniques de decoració
(reserves, aplicacions d'elements orgànics, aplicacions de sulfats...)
i cuites de diferents tipus.

Els alumnes aportaran les peces (realitzades amb la pasta blanca de
Collet PRAI i PRAF ,meitat i meitat , i el màxim de brunyides) crues
per tal d'aplicar les sigil•lades .

Durada:
De dilluns a divendres de 16 a 21 h.
Dates:
Del 25 al 29 de Juny.
Preu:
99,00€
Lloc:
Taller de ceràmica de l'Ateneu de Cerdanyola
C/ industria 38-40
Cerdanyola del vallès 08290
Barcelona
tel. 93 580 88 88 ext.870
contacto: Xus Montoya (profesor ceramica)

Etiquetas:

leave a comment


Convert to boldConvert to italicConvert to link      


ZONE CeRAmica is powered by Blogger and Blogger Templates. Theme is designed by conzep.com.